Welkom bij Nitor Audio

Exclusive Party's

Events

Weddings

      

ALGEMENE VOORWAARDEN

1/ De huurprijzen worden contant betaald bij aflevering van het materiaal tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ingeval de huurprijs niet stipt wordt betaald, wordt de huurder geacht van rechtswege in gebreke te zijn, zonder verdere ingebrekestelling. De huurder zal een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 15% per jaar vanaf de datum van ingebruikname van de materialen. De debiteur dient een conventionele forfaitaire schadeloosstelling te betalen gelijk aan 20% met een minimum van 50€. Dit schadebeding geldt als dekking voor de bijkomende debiteurenadministratie, in mora stelling en kosten van invordering, onbeschikbaarheid der fondsen e.d.

2/ De verhuurder levert enkel het materiaal dat op de voorzijde is beschreven zonder daarbij als werkgever of opdrachtgever hoe dan ook te worden aanzien. M.a.w. het verhuren van vermeld materiaal houdt geenszins in dat de verhuurder aan de huurder enige opdracht zou geven m.b.t. de door de huurder ontplooide activiteiten.

3/Het afsluiten van onderhavig contract impliceert dat de huurder zich uitdrukkelijk verbindt in regel te zijn met de wettelijke bepalingen i.v.m. de uitoefening van activiteiten, gebruikmakend van de materialen, eigendom van de verhuurder.

4/ Bij opzegging vanwege de huurder wordt het betaalde voorschot als schadevergoeding behouden. Anderzijds kan Nitor Audio slechts van zijn verplichtingen ontheven worden door overmacht. Op dat moment verbindt Nitor Audio er zich toe om voor vervanging te zorgen.

5/ Indien in gelijk welke periode de uitrusting langer wordt gebruikt dan voorzien in de hiervoor opgegeven uren, zal het tarief van de overuren berekend worden op basis van pro rata berekening volgens bovenvermelde huurprijs.

6a/ De huurder heeft de uitrusting waarvan sprake grondig onderzocht en in volmaakt goede staat van werking ontvangen. Hij gaat ermee akkoord deze uitrusting ten allen tijde voorzichtig en vakkundig te gebruiken en zich te houden aan de gebruiksaanwijzingen waarvan hij kennis heeft genomen bij ontvangst van de uitrusting.
6b/ Technische interventie na overhandiging van het materiaal wordt steeds aangerekend aan 40,00€ per uur + verplaatsingskosten aan 0,6 € per km.

7/ De verhuurder zal in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welke vordering vanwege de huurder wegens vertraging of ondoelmatig gebruik van de uitrusting. Daarentegen verbindt de verhuurder er zich toe, bij niet functioneren van het materiaal te wijten aan de verhuurder, de materialen waarvan sprake onmiddellijk te vervangen of eventueel op een latere datum dezelfde installatie gratis ter beschikking te stellen van de huurder, uitgezonderd fouten op software of geluids-en of beelddragers. (laserdiscs, dvd’s, videotapes, harddiscs, flashcards, e.d)

8/a Indien bij het gehuurde materiaal "geluidsdragers" aanwezig zijn, staat de huurder in voor de aangifte bij S.A.B.A.M.,Aarlenstraat 75-77 B-1040 BRUSSEL van de vertolkte nummers.
8/b Voor activiteiten die beschermd zijn door het auteursrecht, is de huurder verplicht het gebruiksrecht hiervan aan te vragen bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger. De eventuele kosten zijn ten laste van de huurder.
8/c De huurder mag het gehuurde materiaal enkel gebruiken voor wettelijk toegelaten activiteiten. De verhuurder verhuurt enkel “materiaal” en geen "activiteit", verbonden aan welk “format” dan ook.

9/ Een waarborgsom wordt gevraagd indien het materiaal wordt gehuurd zonder bediening door een medewerker van Nitor Audio. Deze waarborgsom wordt integraal terugbetaald na controle van de teruggeleverde materialen. De kosten, voortspruitend uit beschadigingen opgelopen gedurende de huurperiode van de huurder, zullen afgehouden worden van deze waarborgsom. Kabels moeten behoorlijk opgerold, gekuist en gebonden teruggebracht worden. Getorste of vuile kabels worden aangerekend a rato van de kostprijs.

10/ Het is verboden het materiaal "in open lucht" of in vochtige en of stoffige omgevingen te gebruiken tenzij uitdrukkelijk vermeld op het contract. Indien dit artikel overtreden wordt heeft de verhuurder het recht de waarborgsom integraal als schadevergoeding te innen.

11/ De garantie op verkocht of verhuurd materiaal wordt beperkt tot de garantie gegeven door de fabrikant of leverancier van dit materiaal.
11a/ Ingehuurde artiesten of medewerkers werken voor eigen rekening. Nitor Audio kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor prijsveranderingen of het niet nakomen van afspraken door deze derden.

12/ De huurder gaat ermee akkoord de uitrusting waarvan sprake te behouden in dezelfde staat waarin ze hem overhandigd werd door de verhuurder, gewone slijtage uitgezonderd. De huurder dient alle schade ( accidenteel of opzettelijke) aan de uitrusting tijdens de duur van het contract te vergoeden, gewone slijtage uitgezonderd. In geval van diefstal of vernieling van het gehuurde materiaal zal de nieuwprijs van het verdwenen of vernielde materiaal worden aangerekend. De huurder is verplicht zichzelf te verzekeren om bovenvermelde risico's veilig te stellen.

13/ De huurder stemt er bovendien uitdrukkelijk mee in dat na ondertekening van onderhavig contract, de huur steeds zal gelden, zelfs wanneer hij van het materiaal geen gebruik kan maken . Oorzaken te wijten aan de verhuurder uitgezonderd.

14/ Indien op het contract geen vervoer aangerekend wordt, staat de huurder in voor het vervoer van en naar de opslagplaats, van en naar de plaats van gebruik. Het vervoer gebeurt op risico van de huurder.

15/ Het gehuurde materiaal mag enkel door de huurder of zijn medewerkers gebruikt worden. Het gebruik door -of het doorverhuren aan- derden is niet toegelaten tenzij uitdrukkelijk vermeld op het contract.

16 / Het beschreven materiaal is volledig eigendom van Nitor Audio, Talondreef 24 . 2390 Malle. De materialen maken geen deel uit van de inboedel van de huurder of een andere bewoner of eigenaar van de lokalen waarin de verhuurde goederen zich mochten bevinden.

17/ De huurder is verplicht het gehuurde materiaal gedurende de ganse huurperiode (incl. transport bij afhalingen) te verzekeren tegen opzettelijke of onopzettelijke schade door derden, overmacht, diefstal en stormschade.

18/ Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.